Διαχείριση ενέργειας

Η ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ, με την Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 50001:2018, δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της κατά την παροχή των παρακάτω Υπηρεσιών:

    • ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
    • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ (ΚΟΜΠΟΣΤ ΚΛΠ.)

Ειδικότερα η ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ, δεσμεύεται:

Να εξετάζει συνεχώς και να λαμβάνει υπ’ όψη τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών εντός του πλαισίου λειτουργίας της και να διασφαλίζει τη βέλτιστη συνεργασία της με αυτά.

Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των σκοπών και των ενεργειακών στόχων

Να ικανοποιεί πλήρως τις νομικές απαιτήσεις και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας

Να στοχεύει στην εξάλειψη των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών κατά τις οδικές μεταφορές

Να θέτει και να παρακολουθεί στόχους Διαχείρισης Ενέργειας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της, ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες επιδράσεις και επιτυγχάνοντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

  • Να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή επίδοση και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
  • Να υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση
  • Να σχεδιάζει δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης